Artikel 1. Vindplaats en toepassing

a. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27339463, staan vermeld op de website www.theflooringcompany.nl en worden meegezonden met offertes.

b. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. The Flooring Company en de consument zullen dan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2. Definities

a. The Flooring Company: The Flooring Company B.V., gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 27339463, opdrachtnemer en verkoper, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, of personeel daarvan;

b. Klant: de natuurlijke persoon (consument), opdrachtgever en koper, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een vloer van The Flooring Company;

c. Vloer: een door The Flooring Company geleverde vloer (parket, houten vloer, PVC, laminaat, kurk, tapijt);

d. Werkvloer: de vloer die door de klant beschikbaar is gesteld als basis voor het werk van de vloerenlegger;

e. Overmacht: een niet aan The Flooring Company toe te rekenen oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internetstoring, extreme weersomstandigheden, extreme file), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van The Flooring Company kan worden gevergd;

f. Afwijking: de constatering door de klant dat The Flooring Company een dienst of product op een lager niveau heeft geleverd dan is overeengekomen of dan redelijkerwijs door de klant mocht worden verwacht. g. Schriftelijk: per brief, e-mail, sms of whats-app-bericht.

Artikel 3. Geheel van afspraken

a. The Flooring Company levert producten en diensten die zijn gerelateerd aan woninginrichting. Dit doet The Flooring Company naar eigen inzicht en gericht op een zo goed mogelijk resultaat voor de klant.

b. The Flooring Company is vrij om daar naar eigen inzicht derden bij in te schakelen en de aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.

c. The Flooring Company brengt offerte uit en vermeldt daarin prijzen en kosten (inclusief BTW) en alle opdracht-specifieke aspecten (zoals aanneemsom/regie/of een combinatie daarvan, een vermoedelijke leverdatum, een globale en indicatieve planning, bezorgkosten, reiskosten, locatie). Meer-/minderwerk wordt in overleg met de klant naar rato verrekend.

d. Bij een aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor alle werkzaamheden zullen worden verricht. Bij regie doet The Flooring Company een nauwkeurige maar indicatieve en niet-vaste opgave van de prijsfactoren (o.a. uren, vierkante meters, eenheidsprijzen). Bij regie kan dit + en – 20% variëren.

e. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en de opmetingen die The Flooring Company eventueel heeft verricht.

f. The Flooring Company kan niet worden gehouden aan kennelijke verschrijvingen of te laat geaccepteerde offertes. Na acceptatie van de offerte ontstaat een overeenkomst tussen The Flooring Company en de klant.

g. In geval van meerwerk of onvoorziene omstandigheden mag The Flooring Company meerwerk factureren op basis van redelijke tarieven en kosten, die aansluiten bij de wél geoffreerde bedragen.

h. Wanneer een vermoedelijke leverdatum een vaste leverdatum wordt, zullen partijen op initiatief van The Flooring Company een vaste periode overeenkomen voor het verrichten van de werkzaamheden, tijdig vóór de vaste leverdatum. Deze werkperiode komt in onderling overleg tot stand en is voor beide partijen bindend.

i. Prijsstijgingen mogen alleen plaatsvinden als tussen het moment van offreren en de eerste levering meer dan 12 maanden zitten en deze stijgingen door The Flooring Company worden onderbouwd met bewijs van gestegen kosten.

j. De offerte van/overeenkomst met The Flooring Company, deze algemene voorwaarden en later gemaakte schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.

k. Elke vloer is maatwerk, waardoor de klant geen recht heeft op bedenktijd, ook niet bij koop via internet.

Artikel 4. Betaling

a. Betaling geschiedt op basis van facturen en als volgt, tenzij anders is overeengekomen:

  • 30% van de koopsom bij het sluiten van de overeenkomst;
  • 70% een dag voor aflevering van de materialen aan de klant.

b. Bij niet-tijdige betaling mag The Flooring Company haar verplichtingen opschorten.

c. Bij niet-tijdige betaling dient de klant aan The Flooring Company 15% van het factuurbedrag te voldoen bij wijze van buitengerechtelijke incassokosten. Wordt er dan nóg niet op tijd betaald, dan dient de klant de gerechtelijke incassokosten van The Flooring Company te betalen.

d. Zolang de klant niet alle facturen en eventuele buitengerechtelijke en/of gerechtelijke incassokosten heeft betaald, behoudt The Flooring Company de eigendomsrechten en het retentierecht over de geleverde producten.

e. Bezwaren tegen de facturen en/of klachten en/of een beroep op een garantie schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

f. Indien de klant zich niet houdt aan de betalingsvoorwaarden mag de The Flooring Company zich beroepen op het retentierecht.

Artikel 5. Annulering

a. Bij annulering door de klant ná de totstandkoming van de overeenkomst en vóór de eerste levering, is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het totaal overeengekomen bedrag.

b. Bij annulering door de klant ná de eerste levering is de klant 30% van het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd, en daarbovenop de kosten van de geleverde producten en diensten.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant

a. De klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

b. De klant biedt de ruimte(n) en de werkvloer volledig leeg, schoon – dus ontdaan van cement, stuc en/of andere materialen -, aangeveegd en droog (tussen de 50% en 64% relatieve luchtvochtigheid) aan. Zo niet, dan mag The Flooring Company het werk uitstellen tot een nader overeen te komen tijdstip en mogen vertragingskosten in rekening worden gebracht.

c. De klant biedt The Flooring Company voldoende tijd, ruimte en toegang om metingen te verrichten en om de werkvloer te inspecteren.

d. De klant zorgt ervoor dat elke ruimte waarin een vloer wordt gelegd, voldoende warm en verlicht is en voorzien is van sanitaire voorzieningen.

e. De klant zorgt ervoor dat een vloer conform afspraken met The Flooring Company door de aannemer wordt opgeleverd. Voldoet een vloer niet aan de vereisten, zoals overeengekomen, dan behoudt The Flooring Company zich het recht voor de werkzaamheden op te schoren. Het is dan de verantwoordelijkheid van de klant wederom een aannemer in te schakelen om de bewuste vloer aan de vereisten te laten voldoen.

f. De klant onthoudt zich tijdens de uitvoering van werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor de vloer

Artikel 7. Oplevering van het werk

a. Na voltooiing van het werk zal The Flooring Company het werk samen met de klant beoordelen zodat eventuele gebreken kunnen worden vastgesteld.

b. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door The Flooring Company dienen te worden hersteld, zal The Flooring Company deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van The Flooring Company vallen.

c. Gebreken die na de oplevering zijn ontstaan komen voor rekening van de klant.

Artikel 8. Conformiteit

a. De geleverde producten moeten de technische eigenschappen en uiterlijke kenmerken bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit).

b. In geval van natuurlijke producten of natuurlijke toplagen dient de klant te beseffen dat elke levering bij de klant thuis onderling, in vergelijking met showmodellen en in vergelijking met de verlichting in de winkel redelijk veel kan verschillen qua kleur, schakering, structuur, uitstraling en oppervlakte. Ook dient de klant te beseffen dat de wijze van onderhoud en afwerking van een natuurlijk product kan leiden tot verschillen in kleur, schakering, structuur, uitstraling en oppervlakte. Als de klant deze verschillen na levering te groot vindt, dient de klant dat vóór het leggen schriftelijk kenbaar te maken aan The Flooring Company. In dat geval neemt The Flooring Company de producten mee terug en is de klant 30% van het totaal overeengekomen bedrag aan The Flooring Company verschuldigd. Als de klant pas na aanvang van het leggen kenbaar maakt de verschillen te groot te vinden, is de klant aan The Flooring Company 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

c. Indien de klant niet tevreden is over de door hem bestelde en vervolgens geleverde sortering, te weten een sortering die aan de eisen van die sortering voldoet, kan een nieuwe, door de fabrikant uitgeselecteerde levering worden bewerkstelligd op kosten van de klant. Een betaling door de klant van deze nieuwe levering dient vóór de levering te zijn voldaan, bij gebreke waarvan door The Flooring Company niet wordt geleverd.

d. De door The Flooring Company geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

e. Gebreken en/of schade aan het geleverde product, ontstaan na oplevering, waarvan document, worden niet door The Flooring Company vergoed, tenzij anders overeengekomen.

f. Indien de klant na toezending per e-mail van de orderbevestiging door de The Flooring Company de order niet accepteert, dient de klant dit binnen 24 uur naar de toezending van de orderbevestiging per e-mail aan The Flooring Company kenbaar te maken.

Artikel 9. Klachten en garantie

a. De klant dient een klacht en/of een beroep op een garantie binnen twee weken na constatering schriftelijk te melden aan The Flooring Company, anders wordt de klant geacht de situatie te hebben aanvaard.

b. The Flooring Company zal op de melding uit lid a. binnen 10 werkdagen reageren.

c. The Flooring Company verleent op gelegde vloeren één jaar garantie op materiaalfouten en leggebreken.

d. De klant dient deze fouten en gebreken binnen twee weken na constatering schriftelijk kenbaar te maken aan The Flooring Company.

e. Indien de klant aanspraak maakt op deze garantie moet The Flooring Company voldoende tijd en toegang krijgen om de klacht te onderzoeken en eventueel te herstellen.

f. De garantie tegen leggebreken vervalt als de geconstateerde gebreken aantoonbaar het gevolg zijn van oorzaken die The Flooring Company bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen of heeft kunnen waarnemen, zoals onzichtbare leidingen in de werkvloer, onjuiste samenstelling van de werkvloer indien die niet door The Flooring Company is aangebracht, sterke veranderingen van het vochtpercentage in de desbetreffende en omliggende ruimte(n), constructiefouten in het gebouw.

g. De garantie is eveneens niet van toepassing op gebreken die na oplevering van de vloer zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud, gebrekkige beheersing van vocht, gebrekkige ventilatie en aangebrachte veranderingen, bijvoorbeeld in de zin van agressieve middelen, door de klant of door derden.

h. The Flooring Company mag een klant bij een garantieprobleem ook doorsturen naar de fabrikant, tenzij sprake is van aansprakelijkheid van The Flooring Company.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

a. The Flooring Company is alleen aansprakelijk voor directe schade als sprake is opzet of roekeloosheid door The Flooring Company. Onder direct wordt verstaan: redelijke kosten ter vervanging van een ontoereikend product of herstellen van een onvoldoende geleverde dienst en de daarmee samenhangende onderzoeks- en transportkosten.

b. The Flooring Company is niet aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade, zoals gederfde winst of bedrijfsstagnatie.

c. De klant is aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige verstrekking van informatie die essentieel is voor een product of dienst van The Flooring Company, zoals informatie met betrekking tot exacte maten, de werkvloer, luchtvochtigheid, temperaturen en bereikbaarheid.

d. The Flooring Company is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (tijdelijke) overmacht.

e. De klant vrijwaart de The Flooring Company tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor de klant, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van roekeloosheid of opzet van The Flooring Company.

f. De aansprakelijkheid omvat in geen geval meer dan het laagste bedrag van: het totale offertebedrag dat de klant en The Flooring Company zijn overeengekomen, of, het door de verzekeraar van The Flooring Company uitgekeerde bedrag plus het eigen risico van The Flooring Company.

Artikel 11. Gereedschap en emballage

De klant is verplicht gereedschap en emballage binnen 5 werkdagen na eindoplevering in onbeschadigde staat en schoon te retourneren. Als The Flooring Company hiervoor transport-, reinigings-, herstel- en/of vervangingskosten moet maken, dient de klant die kosten aan The Flooring Company te vergoeden.

Artikel 12. Overmacht en vertraging

a. In geval van tijdelijke overmacht komt The Flooring Company de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.

b. De gevolgen van vertraging die niet door The Flooring Company zijn veroorzaakt, zijn voor rekening en risico van de klant.

c. In geval van vertraging door toedoen van The Flooring Company krijgt The Flooring Company altijd een redelijke termijn om alsnog na te komen, waarbij de extra kosten voor rekening komen van The Flooring Company.

Artikel 13. Risico-overgang

a. De klant zorgt ervoor dat eigendommen van The Flooring Company goed verzekerd zijn en blijven tegen brand, beschadiging en diefstal.

b. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de geleverde producten gaat over op de klant op het moment dat zaken in de macht van de klant worden gebracht.

Artikel 14. Geheimhouding

The Flooring Company gaat uiterst vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van de klant. The Flooring Company mag wel aan een opdracht van een klant refereren voor reclamedoeleinden, maar zal (ook) daarbij geen persoonsgegevens van de klant openbaar maken.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op het geheel van afspraken is Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.